Ngày 28 Tháng Tư 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỚNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp giáo dục”

BỘ TRƯỚNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Quyết định số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

Tải về

 


Viết bình luận

Xin vui lòng Đăng nhập để viết bình luận.