Ngày 29 Tháng Tư 2012

Tại điểm 4 Điều 7 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá VIII quy định : “Đại hội dự đại hội phải được Đại hội biểu quyết công nhận tư cách đại biểu”. Để giúp cho đại biểu có đầy đủ thông tin về số lượng, chất lượng, cơ cấu đại biểu trước khi biểu quyết công nhận tư cách đại biểu tại Đại hội . Ban thẩm tra tư cách đại biểu xin trình trước Đại hội các nội dung sau :

Tải về
Viết bình luận

Xin vui lòng Đăng nhập để viết bình luận.