Ngày 29 Tháng Tư 2012

Chúng tôi được Đại hội lần thứ …… Công đoàn cơ sở trường………………. bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Giáo dục huyện Tân Hồng khoá IV, gồm :
- Đồng chí : ……………………….……………… Trưởng ban và …….……. ủy viên, gồm :
1- ………………………………….…………………..….
2-………………………………….…………….……..….
3-………………………………….…………….……..….
4-………………………………….…………….……..….
5-………………………………….…………….……..….
6-………………………………….…………….……..….
7-………………………………….…………….……..….

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau :

- Tổng số đại biểu được triệu tập về dự Đại hội là ……..…….. đại biểu.
- Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Đại hội là ……..…….. đại biểu.

Tải về

 


Viết bình luận

Xin vui lòng Đăng nhập để viết bình luận.