Ngày 9 Tháng Năm 2013

Căn cứ công văn số: 515/ SGDĐT-TCCB ngày 14/4/2013 của Sở GD&ĐT v/v thực hiện công,tác thuyên chuyển viên chức ngành GD&ĐT năm 2013 2013.

Căn cứ quyết định số 636 /QĐ-UBND-HC; ngày 11/72012 của UBND huyện Tân Hồng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế,tiền lương và công tác công chức, viên chức đối với sự nghiệp giáo dục;

Phòng GD&ĐT huyện Tân Hồng hướng dẫn thực hiện công tác thuyên chuyển viên chức năm 2013 nhu sau:

Tải về


Viết bình luận

Xin vui lòng Đăng nhập để viết bình luận.